Diversiteit

SAMEN UNIEK!
de wzc van zorgGroep antwerpen gaan voor diversiteit
in woonzorgleef- en medewerkersbeleid

Voorafgaand: wat is diversiteit?

Niet alle mensen zijn hetzelfde. Diversiteit slaat op het bestaan van verscheidenheid in groepen: mensen kunnen van elkaar verschillen (en onderscheiden worden) op basis van een aantal kenmerken, variabelen, …

Onvoldoende aandacht voor deze diversiteit, of het niet erkennen van deze verschillen tussen mensen is problematisch. Mensen verschillend behandelen of rechten toekennen (lees bevoor- of benadelen) op basis van zichtbare/vaststelbare verschillen is laakbaar, en in België verboden. De Belgische wetgever spreekt van discriminatie wanneer op grond van ras/etniciteit, geloof- of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele oriëntatie, g
ezondheidstoestand, vermogen, fysieke kenmerken, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, geboorte of sociale afkomst of toestand onterecht onderscheid wordt gemaakt in ons handelenof onze bejegening (bron: www.unia.be).

Oog voor diversiteit is belangrijk om als samenleving, organisatie, bedrijf, groepering, … voldoende inclusief te zijn: alle mensen kunnen op die manier deelnemen aan het sociaal, maatschappelijk, … leven. Organisaties worden daarom verondersteld een diversiteitsbeleid of een inclusiebeleid (beide termen worden als synoniem gebruikt) uit te werken en uitte voeren. Zo creëren ze maximaal participatiekansen voor elke groep en voor elk individu: ze kunnen makkelijker deel uitmaken van het sociale weefsel dat de organisatie is. Dit inclusiebeleid richt zich zowel op de medewerkers als op de bewoners en hun naasten.

Hoewel diversiteit en inclusie slaan op (sub-)groepen, stimuleert de inclusieve organisatie de (erkenning van de) uniciteit van elk van de in de organisatie betrokken personen. Een inclusieve organisatie die verschillen tussen groepen en personen erkent en eert,  versterkt het gevoel van “belonging” (erbij horen), van tel zijn en participatie voor elk van de betrokkenen. Inclusieve organisaties zijn voor medewerkers een attractieve werkgever; hun werkmotivatie vergroot.

Vanuit onze christelijke inspiratie vinden we diversiteit als woonzorgcentra van zGa een verrijking voor de samenleving. We erkennen de verschillen tussen mensen en zien ze als een kans en een gave, eerder dan als een probleem.

We kiezen voor een actief inclusiebeleid, waarin elkeen maximaal wordt uitgenodigd om deel uit te maken van het leven in het woonzorgcentrum. Op die manier willen we een hechte woonleefomgeving zijn voor bewoners en hun naasten, een gastvrije en kansen biedende werkplek voor onze medewerkers en vrijwilligers en onze bijdrage leveren aan een warme, plurale buurt en samenleving.  

Verschillen tussen mensen horen er bij en maken het samen leven boeiend.  We zijn overtuigd van de gelijkwaardigheid van alle mensen, en willen dit dagelijks gestalte geven. We willen er zijn voor élke persoon, en we willen daarbij focussen op diens vaardigheden, competenties en noden.

We zijn gevoelig voor individuele en groepsverschillen, en streven naar gelijkwaardige participatiekansen voor iedereen. Waar nodig ontwikkelen we een doelgroepenbeleid om de bijzondere noden van specifieke doelgroepen ( van bewoners en naasten, van medewerkers en vrijwilligers) tegemoet te komen.

De trialoog, het overleg tussen de bewoner, diens naasten en de medewerker, zien we als het belangrijkste instrument om deze gelijkwaardigheid te promoten, in een kader van wederzijds respect en vertrouwen.

We hebben een nultolerantie voor discriminatie (door medewerkers, vrijwilligers, bewoners en naasten of derden) en treden actief op om discriminatie van welke aard ook te voorkomen en te bestrijden. We stimuleren eventuele slachtoffers of getuigen van discriminatie om dit aan de organisatie kenbaar te maken. 

online inspiratiebronnen:

opstarten van een diversiteitsbeleid volgens i-Diverso (Vlaams agentschap inburgering en integratie):
https://i-diverso.be/wp-content/uploads/2017/11/Hoe-start-ik-een-diversiteitsbeleid.pdf

Gerelateerde visie items