Vroegtijdige zorgplanning, palliatie en levenseindezorg

AUTONOMIE IN VERBONDENHEID…

De woonzorgcentra van zGa ondersteunen ouderen in het realiseren van hun leven naar hun wens. Ook wanneer dit minder evident wordt, en toegenomen kwetsbaarheid bewoners wijst op de eindigheid van hun leven.

Vanuit dat perspectief investeren we in de wzc van zGa in vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg die geruststellend zijn voor de bewoners en hun naasten.

Samen vroegtijdig zorg plannen

In voortdurende trialoog (het gesprek  tussen de bewoner, de belangrijke naasten en de medewerkers) worden de waarden, wensen, zorgen en behoeften voor de (toekomstige) zorg bij het levenseinde van de bewoner en diens naasten in kaart gebracht en wanneer nodig bijgesteld. Dat gebeurt vroeg-tijdig: vroeg genoeg om de bewoner alle kansen te bieden om diens wensen onder woorden te brengen en een passend antwoord hierop te voorzien; anderzijds ook  tijdig: wanneer (en in zover) de bewoner daar zelf “klaar” voor is. Vroegtijdige zorgplanning spoort m.a.w. met de inzichten en vraag van de bewoner.

We stimuleren bewoners om zelf actief een vertegenwoordiger aan te duiden, wanneer dat nog mogelijk is. Zo kan de vertegenwoordiger later in naam van de bewoner spreken over wensen en keuzes bij het levenseinde.

We informeren de bewoner en diens naasten zo veel als wenselijk en mogelijk over actuele toestand, opties en beperkingen, en over de risico’s aan diens situatie en of keuzes verbonden. We verstrekken relevante, correcte en wetenschappelijk onderbouwde informatie op maat van de behoeften en noden. Dit helpt de bewoner inzicht in diens situatie en de zorgmogelijkheden te krijgen. Samen plannen we zo, niet tijdig maar vroeg-tijdig (wat betekent: op het gepaste moment) de zorg en het leven die de bewoner voor zich ziet.  Binnen het kader van wat wettelijk mogelijk is, staan we de bewoner bij om die keuzes later ook te realiseren.

We gaan hierbij de ethische en levensbeschouwelijke/zingevingsvraagstukken over lijden en sterven, zoals bv. euthanasie, niet uit de weg. Wanneer het de keuze van de bewoner is om niet geïnformeerd te worden, hebben we ook hiervoor respect. In dat geval blijven we aandachtig aanwezig om de bewoner te ondersteunen en om, wanneer die later wél vragen stelt, de trialoog verder te zetten.

Om vroegtijdige zorgplanning ten volle op te nemen is het woonzorgleefplan een belangrijk instrument. Dat is de schriftelijke/digitale neerslag van de voortdurende trialoog, waarin verwachtingen, wensen en mogelijkheden rond (vroegtijdige) zorgplanning beschreven zijn als instructie voor de medewerkers, ook voor wat betreft de vroegtijdige zorgplanning.  Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg  zijn een wezenlijk onderdeel van dit woonzorgleefplan. De medewerkers zorgen er voor dat het woonzorgleefplan steeds actueel is en dat zo wijzigingen in zorgbehoefte of vragen van de bewoner worden meegenomen. Elke bewoner kan ten allen tijden elk aspect van het VZP terug in vraag stellen en nieuwe keuzes hieromtrent maken.    

Leven in de palliatieve fase

Palliatieve zorg is de zorg voor bewoners die niet langer kunnen of willen geholpen te worden met een op genezing gerichte behandeling. Deze fase in het leven kan kort zijn of over maanden lopen. Het doel van palliatieve zorg is de hoogst mogelijke levenskwaliteit bieden aan de bewoner en zijn omgeving, en hen bij te staan in hun omgaan met dit nieuwe levensperspectief  en in hun zinzoeking. Alle medewerkers van het wzc nemen deze opdracht op binnen de eigen opdracht en werken hiervoor interdisciplinair samen.

De (medische) zorg is in dit geval gericht op het onder controle krijgen en houden van pijn en andere ongemakken en het maximaliseren van lichamelijk comfort en levenskwaliteit.

Tegelijk besteden we aandacht aan het psychologisch impact van de palliatieve situatie op de bewoner, de zingeving en existentiële vragen van de bewoner.  We blijven het gesprek open houden. We gaan met de bewoner ook moeilijke (ook ethische) thema’s niet uit de weg, en zoeken, binnen de kaders van wat wettelijk toelaatbaar en menswaardig is samen met bewoner naar menswaardige oplossingen. Met instemming en volgens de keuze van de bewoner worden de naasten zo veel mogelijk in het overleg en de zorg betrokken.  We willen ook luisterend en steunend aanwezig  zijn voor de naasten zélf, die met een eigen verhaal, gevoelens en angsten  zitten rond het afscheid van de bewoner.

Levenseindezorg: begeleiding bij de laatste reis …

Levenseindezorg gaat over de zorg als het einde in zicht komt. De zorg richt zich nu op kwaliteitsvol en pijnvrij leven, maar evenzeer op het naderende sterven. Het volledige zorgpad kan afgelegd worden in de vertrouwde omgeving van het WZC, met de eigen huisarts, het vertrouwde zorgteam en de belangrijke naasten rond zich. Waar nodig en gewenst kan professionele hulp van buiten het WZC worden ingeschakeld.

Ook in deze fase staat de autonomie van de (wilsbekwame) bewoner centraal, en is ons handelen erop gericht deze autonomie, de wensen en keuzes van de bewoner te realiseren, binnen het kader van wat de wet ons toelaat. Wanneer de vraag naar euthanasie rechtsgeldig wordt gesteld, zullen we die ernstig nemen en verwijzen naar de  behandelend arts.  

De trialoog krijgt binnen onze levenseindezorg alle ruimte; we begrijpen dat in deze fase de nood aan uitspreken en aan overleg groot kan zijn en we willen de bewoner en diens naasten de ruimte bieden die ze nodig hebben voor samenspraak en afscheid. 

Ook bij diens sterven willen we de bewoner nabij zijn. Vanuit onze eigen inspiratie en missie én vanuit een groot respect voor de eigenheid van de bewoner willen we naast hem/haar staan bij deze laatste stappen. En dragen we zorg voor een waardig afscheid en na-bestaan voor de naasten.

Gerelateerde visie items