Mantelzorg

MANTELZORG IS SAMEN-ZORG!

voorafgaand: wat is “mantelzorg”?

Met mantelzorg benoemen we de zorgactiviteiten die mensen in informele sfeer voor elkaar verrichten. Het gaat om zorg die de hulpbehoevende als een mantel omgeeft. De mantel is hierbij een metafoor voor alles wat ons met warmte omringt. Mantelzorg gaat om extra zorg. Als mantelzorger neem je taken over van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Dat kan van alles zijn: huishoudelijke taken, persoonsverzorging, emotionele of administratieve ondersteuning. Mantelzorg wordt niet verleend binnen het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk. Mantelzorg vloeit voort uit een sociale en emotionele relatie die iemand al heeft met de zorgvrager, voorafgaand aan de periode van zorgverstrekking.
(vrij naar definitie www.ma-zo.be )

Als woonzorgcentra van zGa geloven we steevast in zorg- en dienstverlening als een relationeel gegeven. Warme zorg ontstaat in voortdurende wisselwerking tussen mensen, die zich met elkaar verbonden weten door wederzijds respect, bezorgdheid, gedeelde geschiedenis, … Zorg ontwikkelt in interactie tussen de 3 “partners in zorg”: de bewoner zelf, diens (betekenisvolle) naasten en de (zorg-)professionals. Elke partner heeft zijn eigenheid (en eigen kijk) in dit partnerschap, en levert van daaruit een eigen inbreng. Goede zorg ontstaat waar de balans van geven en nemen voor elk van deze drie partners in evenwicht is. Het is de opdracht van het woonzorgcentrum om dit evenwicht professioneel te faciliteren.

We stellen de autonomie, de regie van de bewoner centraal. De bewoner beslist over invulling van diens wonen en leven, over zorgen en behandeling, en kan zich daarin wanneer hij/zij dat wenst laten bijstaan door één of meerdere naasten. Naasten zijn belangrijke “partners in zorg” van de bewoner. Ze hebben samen een vaak langlopende geschiedenis met de bewoner, een band die hen verbindt, en kunnen de bewoner bijstaan en steunen.

Naasten echter zijn niet louter naasten, ze zijn vaak zelf ook “betrokken partij”, in die zin dat het opgenomen worden in het wzc, het afstand nemen van hun familielid, het naderende afscheid, … hen persoonlijk raakt. Een verhuis van de bewoner kan ook voor de naasten een verlieservaring zijn, die op zich ook onze aandacht, erkenning en steun oproept.

We engageren ons daarom om er te zijn voor de naasten en hun verhaal, via  een gerichte naastenwerking en initiatieven in die context, maar even goed met een luisterend oor, een schouderklop of een goede kop koffie. Van bij de voorbereiding van de verhuis van de bewoner investeren we in de ontwikkeling van betekenisvolle relaties met naasten en mantelzorgers.

Mantelzorgers erkennen we als bijzondere naasten. Ze nemen misschien al langer zorg op voor de bewoner, of wensen dat nu te gaan doen. Wanneer zij dat wensen, maken wij dit mogelijk en ondersteunen we dit positieve engagement. Vrijwilligheid en eigen motivatie van de mantelzorger zijn de sleutel voor kwaliteitsvolle mantelzorg. Hun mantelzorg richt zich ook steeds op die ene unieke relatie. Mantelzorg kan nooit de vervanging zijn van formele, professionele zorg. We zien mantelzorg als een méérwaarde, afgestemd met en bovenop ons zorg- en dienstverleningsaanbod.

In trialoog stemmen we de mantelzorg af met bewoners en hun naasten. We gaan daarbij vooral op zoek naar hoe bewoner en mantelzorger meerwaarde voor elkaar kunnen betekenen, en samen fijne en verrijkende ervaringen kunnen opbouwen via de opgenomen zorgtaken. De verhalen en inzichten van de mantelzorger kunnen overigens ook ondersteunend en verrijkend zijn voor de zorgmedewerkers. Ze stellen ons in staat de bewoners (in hun historiek) beter te leren kennen en waarderen.

Als woonzorgcentrum bevorderen we de ervaringsuitwisseling tussen professionals en mantelzorgers, en zorgen we ervoor dat ze elkaar versterken.

Tenslotte hebben we als medewerkers oog voor de balans tussen draagkracht en draaglast van de mantelzorgers en naasten. Zo wordt mantelzorg in het wzc samen-zorg. En zorgen we met z’n allen voor meer kwali-tijd.

Gerelateerde visie items