Omgaan met infecties

SAMEN WERKEN AAN INFECTIEPREVENTIE, DETECTIE EN AANPAK VAN INFECTIES

De woonzorgcentra van zorgGroep antwerpen zijn een warme thuisomgeving voor bewoners en hun naasten. Fijn wonen en waardig en waardevol leven staan daarbij centraal: we doen al het mogelijke om bewoners in een aangename woonomgeving, omringd door vrienden en naasten, vreugde, zin en levenskwaliteit te laten ervaren. Naast een warme woonomgeving en een zinvolle daginvulling vormen lichamelijke integriteit en veiligheid belangrijke aandachtspunten in onze benadering.

We willen de ouderen aan onze zorgen toevertrouwd beschermen tegen de lichamelijke ongemakken en ziektes die met de toenemende kwetsbaarheid gepaard gaan. Daarom werken we samen een infectiepreventiebeleid uit, en hebben we daar dagelijks oog voor. Het voorkómen van infecties is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Professionele alertheid maakt vroegdetectie (bij de eerste signalen) van infecties mogelijk. We weten hoe we dienen om te gaan met de verschillende infecties.   We zijn zoveel als mogelijk voorzien op uitbraak van infectieziekten, zodat we, wanneer die zich voordoen, snel en accuraat kunnen optreden.  

In ons professioneel omgaan met infectiepreventie en eventuele infectieziektes maken we een genuanceerde afweging tussen de wensen en verwachtingen van de bewoner enerzijds en de verwachtingen vanuit het professionele kennen en kunnen anderzijds. Zo veel als mogelijk blijven de bewoner en diens naasten de regie houden over zorg en dienstverlening. Waar noodzakelijk omwille van de eigen lichamelijke veiligheid en gezondheid (zo gewenst door de oudere) of omwille van het risico voor andere bewoners, naasten en anderen, zullen we specifieke maatregelen voorstellen en wanneer noodzakelijk ook nemen. Maar steeds zullen de wederzijdse afspraken die daarbij in trialoog gemaakt zijn tussen de bewoner, diens naasten en de medewerker richtinggevend zijn. In geval van uitbraak en daaropvolgende isolatiemaatregelen zal ons professionele handelen steeds geïnspireerd zijn vanuit de wensen en noden van de individuele bewoner.

Onze medewerkers zijn competent en verantwoordelijk; ze observeren kundig en handelen volgens de afgesproken procedures en protocollen. Ze doen dit steeds na informatie aan en grondige bespreking met de bewoner en naasten. Wanneer ernstige en ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, zullen we steeds in eerste instantie communiceren met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Als organisatie voorzien we in het nodige instrumentarium en beschermingsmateriaal om infecties te voorkomen, verspreiding ervan in te perken en om zo nodig isolatie-/separatie maatregelen te kunnen nemen.  We organiseren voldoende/passende opleidingen en trainingen om onze medewerkers en vrijwilligers te vormen en te ondersteunen.

We werken duidelijke actuele richtlijnen, protocollen en procedures uit ter ondersteuning van onze medewerkers. We doen dit  samen met de raadgevend en coördinerende arts van ons woonzorgcentrum en met de ziekenhuishygënist van onze ziekenhuispartner.   We inspireren ons met de richtlijnen en instructies die de toezichthoudende overheid ter beschikking stelt voor infectiepreventie en kundige aanpak van eventuele infecties.

online inspiratiebronnen:

Gerelateerde visie items